ePayIt - Thanh toán tại tòa án trực tuyến

 

Bạn có thể sử dụng hệ thống này cho các mục sau:
  • Để thanh toán và đóng lưu lượng truy cập và trích dẫn không lưu lượng truy cập của bạn, để đăng ký và thanh toán cho Trường giao thông (nếu đủ điều kiện) hoặc để gửi bảo lãnh và tranh luận trích dẫn của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống này để gia hạn ngày Thanh toán ban đầu hoặc Xuất hiện.
  • Để thanh toán trả góp hàng tháng cho các kế hoạch thanh toán được thiết lập trên hầu hết các loại trường hợp.
  • Để thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn, xử phạt, phí nộp fax, phí tiếp tục, phí nộp đơn, phí xét xử bồi thẩm đoàn, phí điều tra và phí kiểm tra trả lại.
Nếu bạn không chắc chắn liệu trường hợp của bạn có đủ điều kiện thanh toán qua hệ thống này hay không, vui lòng chuyển sang trang tiếp theo để tìm trường hợp của bạn.

 

Tìm trường hợp của bạn

 

Tư vấn
  • Giao dịch được thực hiện thông qua trang web này được xử lý bởi nhà cung cấp bên thứ ba. Giao dịch sẽ xuất hiện trên các báo cáo thanh toán tương tự như MDE COURT EPAY .